အမွတ္( ၆၁ဝ /ခ) ၊ သီတာေရစင္လမ္း၊ ၁၆/၄ ရပ္ကြက္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္း

a3a6a1a5     a2a4